instagram youtube
Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml
search
  • Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml
  • Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

15,22 €
s DPH

12,68€ bez DPH.

Množstvo
Skladom

Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

Titebond Instant Thick je rychletuhnoucí lepidlo Titebond s vysokou viskozitou. Toto profesionální lepidlo na dřevo je ideální pro lepení čelních vláken dřeva, tedy například pro rohové spoje lišt a rámečků, pro lepení bloků pro soustružení, nebo pro rychlou fixaci šablony přímo na dílec nebo přes papírovou pásku.

Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

Objem: 59 ml
Použitie: Drevo, MDF, kože, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

Vlastnosti produktu:
• Doba otvorenia: 10 sekúnd
• Podržte počas: 8 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 30 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
• Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám


POZOR: Ide o lepidlo, ktoré veľmi rýchlo tuhne. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali lepidla bez ochranných pomôcok a držte toto lepidlo mimo dosahu detí.

Pozor Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečenstve:

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341 Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

123-6221
037083062212

Tabuľka vlastností

Krajina pôvodu
United States of America
IC kód
35061000
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.